Xử nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”

Cập nhật: 07:07 | 12/05/2018
Đây là một trong những nhiệm vụ vừa được Bộ Tư pháp quán triệt đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Cụ thể, Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy chính quyền, nhất là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.

xu nghiem tinh trang tham nhung vat
Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp sẽ bị xử nghiêm. Ảnh minh họa

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tập trung tuyên truyền các văn bản mới được ban hành trong năm 2017 như: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23-5-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 và các văn bản quan trọng khác dự kiến được ban hành trong năm 2018 như Luật PCTN (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi)...

Bộ Tư pháp cũng giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN và quản lý kinh tế - xã hội nhằm hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác PCTN…

Thanh Hải